เตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

Onsite

  • HR จะทำการนัดหมายผ่าน Email

  • ผู้สมัครสามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ได้หลายวิธี ตามด้านล่าง

  • กรุณามาตรงเวลาเพื่อมาทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์

Online - Program Zoom

  • HR จะทำการนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่าน Email

  • ผู้สมัครเตรียมโปรแกรม Zoom ให้พร้อมก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์ตามคู่มือด้านล่าง

  • เข้าห้อง Zoom เพื่อรอสัมภาษณ์ตามรอบที่กำหนด