ใบสมัคร

ขั้นตอนในการส่งใบสมัครงาน

1. ดาว์นโหลดใบสมัครงาน

2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3. เตรียมเอกสารประกอบอย่างละ 1 ชุด

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชน ระบุว่าใช้ในการสมัครงานกับ

  • สปีด คอมพิวเตอร์ เท่านั้น

  • สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา

  • สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์)

  • หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

  • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

  • เซ็นรับรองสำเนาทุกใบ

 • ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

4. สแกนเอกเอกสารทั้งหมดส่ง

 • ตามE-Mail : hr@speedcom.co.th

  • หัวข้อเรื่อง : ส่งเอกสารสมัครงาน และ ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร