ขั้นตอนในการส่งใบสมัครงาน

1. ดาว์นโหลดใบสมัครงาน

http://speedcom.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=0e36iek

    


2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3. เตรียมเอกสารประกอบอย่างละ 1 ชุด

 •  สำเนาทะเบียนบ้าน 
 •  สำเนาบัตรประชาชน  ระบุว่าใช้ในการสมัครงานกับ 
 •  สปีด คอมพิวเตอร์ เท่านั้น
 •  สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา
 •  สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์)
 •  หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 •  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 •  เซ็นรับรองสำเนาทุกใบ 
 •  ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

4. สแกนเอกเอกสารทั้งหมดส่ง 
 •  ตามE-Mail : hr@speedcom.co.th
 •  หัวข้อเรื่อง : ส่งเอกสารสมัครงาน                                  และ ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร